Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych- IV spotkanie

4 września 2015r. w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) w Koninie odbyło się drugie spotkanie IV Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób. Powoływana jest spośród przedstawicieli,: organizacji pozarządowych oraz przedstawiciela władz samorządowych działających na terenie danego powiat.  Rada jest organem opiniodawczo – doradczym, kadencja trwa 4 lata.

Do jej zadań należy:
*inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw,
*opiniowanie projektów programów i działań na rzecz tych osób, ocena ich realizacji,
*opiniowanie projektów uchwał , programów przyjmowanych przez radę miasta pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie art. 44b i art. 44c ust.2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz.1407 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2003 r. Nr 62, poz. 560).

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych IV kadencji powołana została Zarządzeniem Prezydenta Miasta Konina Nr 94/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku.
W roli sekretarza przedstawicielka naszego Stowarzyszenia Pani Ewa Różycka.