AKTUALNY STATUT

STATUT
STOWARZYSZENIA „ RAZEM DAMY RADĘ ‘’
Tekst jednolity na dzień 8 czerwca 2018 r.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Razem damy radę‘‘; w dalszych postanowieniach Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami .
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Konin. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
4. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o Stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.
6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie może korzystać z pomocy wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
8. Stowarzyszanie może prowadzić działalność gospodarczą, po zarejestrowaniu Stowarzyszenia
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie w zakresie służącym realizacji celów statutowych. Dochód
z działalności gospodarczej stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie dla realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

9. Celem Stowarzyszenia jest działalność rzecz rozwoju społeczności lokalnej,
w szczególności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im . J. Korczaka
w Koninie, promowanie jego działalności, monitorowanie losów absolwentów Ośrodka oraz podejmowanie działań zapobiegających ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, a także inicjowanie i realizacja działań na rzecz wszelkich innych osób potrzebujących wsparcia i pomocy, w tym dzieci i młodzieży, kobiet, osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób niedostosowanych społecznie i zagrożonych patologiami, utratą pracy bądź wykluczeniu społecznemu z jakiegokolwiek powodu poprzez podejmowanie działań w sferze zadań publicznych w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) ochrony i promocji zdrowia;
6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
8) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
9) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
10) wypoczynku dzieci i młodzieży;
11) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
12) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
13) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
14) promocji i organizacji wolontariatu;
15) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
16) działalności na rzecz poprawy jakości życia społeczności lokalnej;
17) upowszechnianie działań na rzecz wolności i praw człowieka i swobód obywatelskich;
18) działalności na rzecz równouprawnienia, w szczególności związanej z obroną praw kobiet;
19) działalności na rzecz aktywizacji osób starszych (50+);
20) działalności na rzecz ochrony środowiska, ekologii i ochrony zasobów naturalnych;
21) działalności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i miejskich;
22) podejmowania inicjatyw sprzyjających podnoszeniu świadomości i aktywności społecznej oraz poszerzaniu wiedzy o historii i tradycjach zarówno krajowych, jak
i regionalnych.

10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w formie działalności odpłatnej i nieodpłatnej.

10a. Do działalności nieodpłatnej zalicza się:
1) Prowadzenie działalności dobroczynnej i charytatywnej,
2) Współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych , niedostosowanych społecznie i zagrożonych patologiami;
3) Współpracę z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, sektorem biznesu oraz wszelkimi innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi, a także osobami fizycznymi zainteresowanymi realizacją celów statutowych;
4) Promocję i organizację zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;
5) Promocję osób i instytucji, w tym przedsiębiorstw wspierających realizację celów statutowych Stowarzyszenia;
6) Organizowanie wolontariuszy i centrów wolontariatu na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
7) organizowanie: warsztatów, szkoleń, konkursów, treningów, obozów, festynów, paneli dyskusyjnych, konferencji, kampanii społecznych, wystaw, prezentacji artystycznych, klubów, grup wsparcia i innych przedsięwzięć o podobnych charakterze;
8) prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych;
9) prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki środowiska osób niepełnosprawnych, w szczególności gromadzenie i upowszechnianie informacji na temat przysługujących niepełnosprawnym uprawnień i pomocy;
10) prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie wolności i praw człowieka
i swobód obywatelskich oraz równouprawnienia, w szczególności związanej
z obroną praw kobiet;
11) prowadzenie działalności informacyjnej w sprawach związanych z aktywizacją zawodową, w szczególności osób starszych (50+), kobiet, bezrobotnych, osób wykluczonych społecznie,
12) prowadzenie działalności informacyjnej na rzecz ochrony środowiska, ekologii
i ochrony zasobów naturalnych;
13) prowadzenie centrum inicjatyw społecznych, centrum inicjatyw lokalnych, centrum inicjatyw senioralnych, centrum inicjatyw rodzinnych bądź innych tym podobnych jednostek inspirujących i wspierających wszelkie inicjatywy społeczne w zakresie działalności statutowej;
14) udzielanie pomocy w organizowaniu wymiany doświadczeń zawodowych;
i naukowych w dziedzinach przyczyniających się do rozwoju celów statutowych;
15) organizowanie wypoczynku, rekreacji i rehabilitacji, a także akcji promujących zdrowy styl życia;
16) inicjowanie i rozwijanie form integrowania społeczeństwa;
17) prowadzenie działalności wydawniczej;
18) Wychowanie przedszkolne;
19) Szkoły podstawowe;
20) Gimnazja;
21) Licea ogólnokształcące;
22) Licea profilowane;
23) Technika;
24) Zasadnicze szkoły zawodowe;
25) Szkoły specjalne przysposabiające do pracy;
26) Szkoły policealne;
27) Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych;
28) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
29) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
30) Działalność obiektów kulturalnych;
31) Działalność obiektów sportowych;
32) Działalność klubów sportowych;
33) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
34) Pozostała działalność związana ze sportem;
35) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
36) Doradztwo indywidualne wspomagające aktywizację społeczną i rozwój osobisty.

10b. Do działalności odpłatnej zalicza się
1) organizowanie: warsztatów, szkoleń, konkursów, treningów, obozów, festynów, paneli dyskusyjnych, konferencji, kampanii społecznych, wystaw, prezentacji artystycznych i innych przedsięwzięć o podobnych charakterze;
2) prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych;
3) prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki środowiska osób niepełnosprawnych, w szczególności gromadzenie i upowszechnianie informacji na temat przysługujących niepełnosprawnym uprawnień i pomocy;
4) udzielanie pomocy w organizowaniu wymiany doświadczeń zawodowych;
i naukowych w dziedzinach przyczyniających się do rozwoju celów statutowych;
5) organizowanie wypoczynku, rekreacji i rehabilitacji, a także akcji promujących zdrowy styl życia;
6) Inicjowanie i rozwijanie form integrowania społeczeństwa;
7) Prowadzenie działalności wydawniczej;
8) Wychowanie przedszkolne;
9) Szkoły podstawowe;
10) Gimnazja;
11) Licea ogólnokształcące;
12) Licea profilowane;
13) Technika;
14) Zasadnicze szkoły zawodowe;
15) Szkoły specjalne przysposabiające do pracy;
16) Szkoły policealne;
17) Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych;
18) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
19) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
20) Działalność obiektów kulturalnych;
21) Działalność obiektów sportowych;
22) Działalność klubów sportowych;
23) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
24) Pozostała działalność związana ze sportem;
25) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

11. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne . Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
12. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
13. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną ocenę trzech członków Stowarzyszenia.
14. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
15. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
16. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
17. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia .
18. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek dziesięciu członków Stowarzyszenia.
19. Członkowie zwyczajni maja prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i innych form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
20. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek,
21. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
22. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
23. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
24. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
1.1 z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał Zarządu,
1.2 z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
1.3 z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,
1.4 na pisemny wniosek członków Stowarzyszenia;
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
25. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej. Termin do złożenia odwołania wynosi 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu. Uchwała Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

26. Władzami Stowarzyszenia są :
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
27. Kadencja władz Stowarzyszenia wygląda następująco :
a) kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dziesięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów . Walne zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego,
b) w przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji której dokonują pozostali członkowie organu który uległ zmniejszeniu; w trybie tym można powołać nie więcej niż połowę organu.
28. Wszystkie władze Stowarzyszenia są zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na zgromadzeniu bądź zebraniu członków danego organu. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący na Walnym Zgromadzeniu Członków ma Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności – najstarszy obecny członek zgromadzenia. W przypadku równej liczby głosów w Zarządzie głos decydujący ma w pierwszej kolejności Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu, a w Komisji Rewizyjnej jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
29. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym-członkowie zwyczajni ,
b) z głosem doradczym-członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście,
30. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
31. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane: raz w roku – jako sprawozdawcze i co dziesięć lat jako sprawozdawczo-wyborcze, przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków na 7 dni przed terminem zebrania.
32. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy , na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
33. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą :
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem prawa kooptacji, o którym mowa w pkt 27 ppkt b);
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze ,
j) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
34. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia oraz do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
34a. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli,
a także do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działających łącznie.
35. Zarząd składa się z 3 do 5 osób spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i sekretarza.
36. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes, bądź inny upoważniony przez Prezesa członek Zarządu
37. Do kompetencji Zarządu należą :
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
e) ustalanie wysokości składek członkowskich,
f) podejmowanie uchwał o nabywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków, z wyjątkiem przyjmowania członków honorowych, którzy są przyjmowani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, zgodnie z pkt 18;
i) wykluczanie członków Stowarzyszenia z przyczyn, o których mowa w pkt 24 ppkt b);
j) powoływanie wszelkich jednostek Stowarzyszenia, w tym centrum inicjatyw społecznych i innych jednostek, o którym mowa w pkt 10a ppkt 13;
k) podejmowanie wszelkich czynności nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.
37a. Członkami zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe, Wybór osoby na członka Zarządu dokonany wbrew niniejszemu postanowieniu jest nieważny. Wystąpienie wskazanej okoliczności, w trakcie trwania kadencji Zarządu jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka, którego dana okoliczność dotyczy.
38. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
39. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego, zastępcę i sekretarza .
40. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu ,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnemu Zgromadzeniu Członków,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
g) powoływanie i odwoływanie pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia
w sporze z członkiem bądź członkami zarządu oraz do zawierania umów z członkami zarządu.
41. Członkowie Komisji Rewizyjnej :
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
41a. Wybór osoby na członka Komisji Rewizyjnej dokonany wbrew postanowieniom pkt. 41 lit. a) i b) jest nieważny. Wystąpienie okoliczności, o której mowa w pkt. 41 lit. a) i b)
w trakcie trwania kadencji Komisji Rewizyjnej jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka, którego dana okoliczność dotyczy.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

42. Majątek Stowarzyszenia powstaje :
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji, subwencji, udziałów, lokat,
d) ofiarności publicznej,
e) z dobrowolnych wpłat członków stowarzyszenia,
f) z wpłat 1% podatku przekazywanego przez podatników.
43. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
44. Dochód Stowarzyszenia może być przekazywany wyłącznie na cele statutowe.
45. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
46. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

47. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3) bez względu na liczbę obecnych członków.
48. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

49. Zmiana okresu kadencji wybieralnych władz Stowarzyszenia z 5 do 10 lat, wprowadzona poprzez zmianę pkt 27 ppkt a) oznacza, że kadencja obecnego zarządu ulega przedłużeniu o kolejne 5 lat, tj. będzie trwała do roku 2024. Razem z upływem kadencji zarządu, upłynie kadencja obecnej Komisji Rewizyjnej.

Koniec tekstu jednolitego statutu.

__________________________________
Prezes Zarządu Marian Kula

_____________________________________
Wiceprezes Zarządu Agnieszka Czerniejewska

_____________________________________
Sekretarz Jolanta Grzejszczak

____________________________________
Skarbnik Małgorzata Pawlińska

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress